เกี่ยวกับเรา

        โครงการปัตตานีเมืองดิจิตอลเป็นการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศสถิติที่สำคัญเพื่อรองรับการซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัย และรับการพัฒนาสู่อาเซียน และเศรษฐกิจดิจิตอล เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการค้า การบริการแก่จังหวัดผ่านระบบดิจิตอล และเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการของจังหวัด ให้มีความสามารถในการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ทางการค้าบนระบบดิจิตอลอย่างสูงสุด โดยจะจัดทำโครงการปัตตานีเมืองดิจิตอลให้สอดคล้องกับการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิตอลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิตอล แนวทางการพัฒนาที่สำคัญตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐ และการพัฒนาเพื่อก้าวสู่ Smart Thailand บนพื้นฐานของการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบ Smart Province พัฒนาไปสู่ขั้นตอนการปฏิบัติของหน่วยงาน และทุกภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
        โครงการปัตตานีเมืองดิจิตอลเปรียบเสมือนเครื่องมือที่จะช่วยให้การซื้อขายสินค้าบนระบบอินเตอร์เน็ตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อการจัดการฐานข้อมูลจังหวัดรับการพัฒนาสู่อาเซียน และเศรษฐกิจดิจิตอล ให้มีการเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบทั้งในระหว่างหน่วยงาน กลุ่มจังหวัด และส่วนกลางเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสารสนเทศในระดับประเทศเชิงนโยบาย ต่อไป