วิธีการติดต่อกับผู้ประกอบการ

  1. ลูกค้าสามารถติดต่อกับผู้ประกอบการตามข้อมูลการติดต่อที่แสดงอยู่ข้างรูปสินค้า ในแต่ละรายการของสินค้าจะมีข้อมูลการติดต่อและข้อมูลที่อยู่ของผู้ประกอบการ ดังแสดงในรูปภาพที่ด้านบน หมายเลขที่ 1

  2. ในแต่ละรายการสินค้าจะมีการรับประกันจากผู้ประกอบการโดยตรง ดังแสดงในรูปภาพที่ด้านบน หมายเลขที่ 2

  3. ในรายการสินค้าจะมีแบบประเมินความพึงพอใจหรือบทวิจารยณ์เพื่อให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นต่อสินค้า ดังแสดงในรูปภาพด้าน หมายเลข 3